DUNACORP Faktorház Zrt.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 31. napjától a +36 30/377-0999, +36 30/215-8000 illetve +36 30/377-6777 mobilszámok megszûnnek. 2020. november 1. napjától így cégünk kizárólag a +36 20/889-0800, illetve panaszbejelentés esetén a +36 1/266-0208 számokon érhetõ el. Az egyéb elérhetõségek (fax, levelezési cím, e-mail) változatlanok maradnak.

Megértésüket köszönjük!

Budapest, 2020. október 12.

Dunacorp Faktorház Zrt.

KÖZLEMÉNY A KORONAVÍRUS (COVID-19) TERJEDÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSSEL KAPCSOLATBAN


Tisztelt Ügyfeleink!

A 41/2020.(III.11) Korm. rendelet alapján a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a koronavírus (Covid-19) terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében társaságunk a személyes ügyfélfogadás lehetõségét 2020. március 11. napjától átmenetileg szünetelteti. Természetesen telefonon, illetve írásban a Kapcsolat menüpont alatt írt elérhetõségek bármelyikén továbbra is készséggel állunk T. Ügyfeleink rendelkezésére. A személyes ügyfélfogadás lehetõségének visszaállításáról honlapunkon ismételt tájékoztatás kerül elhelyezésre.

Megértésüket köszönjük!

Budapest, 2020. március 12.

Dunacorp Faktorház Zrt.
KÖZLEMÉNY AZ ÚJ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓRÓLA Dunacorp Faktorház Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az általános európai adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR rendelkezései alapján elkészült új Adatvédelmi Tájékoztatója a Szabályzatok és az Adatkezelés menüpont alatt elhelyezésre került.

Budapest, 2018. május 25.

Dunacorp Faktorház Zrt.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL MEGKÜLDÖTT MEGKERESÉSEKRE TÁRSASÁGUNK RÉSZÉRÕL ADOTT VÁLASZ MEGKÜLDÉSBEN BEÁLLT VÁLTOZÁSRÓL


A Dunacorp Faktorház Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2017. december 6. napjától a társaságunk felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank által, a küldemények megküldésének igazoltként történ elfogadásával összefüggésben írt vezetõi körlevelében írtakra tekintettel válaszlevelet kizárólag postai, papír alapú küldemény formájában eszközöl, elektronikus úton a továbbiakban nem, mely irányadó abban az esetben is, ha adott Ügyfél megkereséseit társaságunkhoz mindezidáig kizárólag elektronikus úton intézte.

Fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézés gördülékenyebbé tétele érdekében mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot ügyintézõjükkel postai elérhetõségük egyeztetése érdekében.

Budapest, 2017. december 5.

Dunacorp Faktorház Zrt.
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZVETÍTÕK SZEMÉLYÉBEN BEÁLLT VÁLTOZÁSRÓLA Dunacorp Faktorház Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2017. december 1. napjától a társaságunk által kezelt követelések társaságunk nevében és javára kiemelt, illetve egyéb közvetítõként történõ kezelésére cégünk érdekeinek és utasításainak megfelelõen továbbra is a CREDIT LINE GROUP Kft., valamint a KORALL-MAX 2010 Kft. jogosult. Társaságunk egyúttal felhívja ügyfelei szíves figyelmét, hogy az RW-Credit Kft. 2017. december 1. napjától társaságunk javára közvetítõi tevékenységet NEM lát el.

Budapest, 2017. december 1.

Dunacorp Faktorház Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZVETÍTÕK SZEMÉLYÉBEN BEÁLLT VÁLTOZÁSRÓLA Dunacorp Faktorház Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2016. november 1. napjától a társaságunk által kezelt követelések társaságunk nevében és javára kiemelt és egyéb közvetítõként történõ kezelésére cégünk érdekeinek és utasításainak megfelelõen továbbra is a CREDIT LINE GROUP Kft., a KORALL-MAX 2010 Kft., valamint új közvetítõként az RW-Credit Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 1051 Bp., Szent István tér 7-8. C torony. ép.) jogosult. Társaságunk egyúttal felhívja ügyfelei szíves figyelmét, hogy a TendServ Kft. 2016. október 1. napjától, míg a ManServ Kft. és a DVProgress Kft. 2016. november 1. napjától társaságunk javára közvetítõi tevékenységet NEM lát el.

Budapest, 2016. november 2.

Dunacorp Faktorház Zrt.

KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ELSZÁMOLÁS ELÕTERJESZTÉSE VONATKOZÁSÁBAN


1. Az elszámolás iránti igényt kizárólag ügyfél, azaz a jogelõd bank által megküldött elszámolási értesítõ címzettje, vagy annak meghatalmazottja terjesztheti elõ, más személy (adóstárs, kezes, házastárs stb.) kérelmét társaságunknak nem áll módjában befogadni.

2. Társaságunk az ügyfél elszámolás iránti igényének kizárólag abban az esetben tud eleget tenni, amennyiben e körben az ügyfél határozott, ÍRÁSBELI kérelmet terjeszt elõ, akár az "Igénybejelentõ a követeléskezelõ vállalkozással történõ elszámoláshoz" (6. számú melléklet) elnevezésû formanyomtatvány, akár saját részrõl megfogalmazott kérelem formájában. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igény elõterjesztése akkor minõsül hitelesnek/befogadásra alkalmasnak, amennyiben azt vagy saját kezûleg írta és aláírta VAGY a nem saját kezûleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette (teljes bizonyító erejû magánokirat).

3. Nem elegendõ a jogelõd bank által megküldött elszámolási értesítõ 1. oldalának megküldése, azt az ügyfél által teljes egészében, hiánytalanul csatolni szükséges a 2. pontban írt kérelem mellékleteként.

4. Az elszámolás során esetlegesen kifizetendõ összeget az ügyfél által elõzetesen, ÍRÁSBAN, teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan (saját kezûleg írta és aláírta VAGY a nem saját kezûleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette) megadott bankszámlaszámra utaljuk (2. számú melléklet - "Nyilatkozat az elszámolást követõen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez"). Amennyiben ügyfél nem vagy nem írásban, teljes bizonyító erejû magánokiratban foglaltan adta meg a bankszámlaszámát, abban az esetben a jogszabályban elõírt rendelkezéseknek megfelelõen postai kézbesítés útján kerül az összeg megfizetésre az ügyfél által bejelentett utolsó lakcímén/tartózkodási helyén.

5. Társaságunk az elszámolást a tartalmilag és alakilag helyes kérelem elõterjesztését követõ 30 napon belül végzi el, melyrõl ÍRÁSBAN értesíti az ügyfelet.

Egyebekben kérjük, hogy olvassa el bõvebb tájékoztatónkat az „Elszámolási és forintosítási információk” elnevezésû menüpont alatt, ahonnan egyben a szükséges formanyomtatványok is letölthetõek.

Budapest, 2015. május 18.

Dunacorp Faktorház Zrt.

A Dunacorp Faktorház Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a napokban kézhez vehetik az éves egyenlegközlõjüket, függetlenül attól, hogy a tartozás a 2014. évi XL. tv. (elszámolási tv.) hatálya alá esik vagy sem. Az egyenlegközlõben feltüntetett összeg az ott megjelölt napon társaságunk nyilvántartásában szereplõ összeggel egyezik meg.


Dunacorp Faktorház Zrt. igazgatósága
A DUNACORP Faktorház Zrt. tulajdonában álló, deviza alapú követelésekre teljesített befizetések elszámolásának
2015. január 1-jétõl hatályos rendjérõl


A DUNACORP Faktorház Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tulajdonában álló, korábban pénzügyi intézményektõl általa megvásárolt, deviza alapú követelések tekintetében a 2015. január 1-jét követõen történt ügyféli befizetések esetében a társaság nem a jogelõd pénzügyi intézmények által meghatározott elszámolási módon számítja át a befizetéseket a tartozás összegébe, hanem a 2014. évi XL. tv. 3. §-a szerint, az ún. elszámolás során alkalmazandóként elõírt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon teszi ezt meg.
Budapest, 2015. január 5.

DUNACORP Faktorház Zrt. igazgatósága
Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzunk és bemutassuk Cégünk tevékenységét.


A Dunacorp Faktorház Zrt. 1999-ben kezdte meg tevékenységét az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet 50/1999. számú határozatában adott engedély alapján. A Dunacorp Faktorház Zrt. jelenlegi mûködési struktúrája és tulajdonosi köre 2009-ben alakult ki, a részvényei áttekinthetõ háttérrel és üzleti érdekeltséggel bíró, jelentõs magyar üzleti befektetõi csoport tulajdonában állnak.

A Dunacorp Faktorház Zrt. pénzügyi intézményként elsõsorban a work-out faktoring üzletágban van jelen, a bankoktól már átvett követelésállomány hatékony, gyors és szakszerû kezelése mellett a Dunacorp Faktorház Zrt. nagy hangsúlyt fektet portfóliója további bõvítésére. A Dunacorp Faktorház Zrt. jegyzett tõkéje 60.000.000,- forint, a pozitív eredménnyel zárt üzleti évei emellett biztos finanszírozási háttérként szolgálnak a Társaság által végzett minõségi, elsõsorban követeléskezelési tevékenységhez.

A piac egyik jelentõs szereplõjeként mára felgyûlt, közel 15 éves tapasztalat birtokában a Dunacorp Faktorház Zrt. elsõdleges célja magas színvonalú munkával hozzájárulni a pénzintézetek hatékony mûködéséhez, továbbá a hitelezési piac kiegyensúlyozott mûködéséhez.

Szolgáltatásaink
A Dunacorp Faktorház Zrt. a bankok partnere lejárt követeléseik megvásárlásában, a kezelésükhöz és nyilvántartásukhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésében, a banki mérlegek kétes kintlévõségektõl való megtisztításában. Az üzlet Társaságunk számára is üzlet, így minden esetben korrekt ellenértéket és gyors pénzügyi rendezést vállalunk.

Üzleti etikai normáinkat az átvett követelések behajtásában Társaságunk megbízásából, Társaságunk érdekeinek és utasításainak megfelelõen közremûködõ partnereink kiválasztása során is messzemenõkig érvényesítjük, eljáró munkatársaink továbbá folyamatos képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy követeléskezelési tevékenységük során feladataikat a jogszabályi és hatósági elvárásoknak megfelelõen, a lehetõ legmagasabb szakmai színvonalon és hozzáértéssel végezzék.

A Dunacorp Faktorház Zrt. követeléskezelési tevékenysége során kellõ figyelmet fordít ügyfelei igényeire és az önkéntes teljesítéshez szükséges feltételek biztosítására, a Társasághoz érkezett megkeresések elbírálása során, üzletpolitikájának megfelelõen – a részletfizetés és egyéb fizetést könnyítõ eszközök alkalmazásáról – az ügyfél együttmûködésével, annak vagyoni és jövedelmi helyzetének felmérését követõen pozitív döntést igyekszik hozni, az ügyfél együttmûködõ magatartása (adatok/nyilatkozatok határidõre való megadása, fizetési hajlandóság mutatása) ezen döntés meghozatalát nagymértékben befolyásolja és elõsegíti. A Dunacorp Faktorház Zrt. éppen ezért tartja elengedhetetlennek az ügyfeleivel való, elsõsorban az írásbeli és szóbeli, másodsorban a személyes kommunikációt.
A Dunacorp Faktorház Zrt. bízik abban, hogy az elmúlt évek tapasztalatait is felhasználva a jövõben is valamennyi ügyfele legnagyobb megelégedettségére végzi majd tevékenységét.

A DUNACORP Faktorház Zrt. weboldalán megjelenõ információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak! A Dunacorp Faktorház Zrt. azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosításáért, hitelességéért nem vállal felelõsséget. A DUNACORP Faktorház Zrt. weboldaláról linkek segítségével elérhetõ partnereink weboldalain szereplõ információkat a Dunacorp Faktorház Zrt. nem ellenõrzi, ezek elérhetõségéért, tartalmi helyességükért felelõsséget nem vállal.

Kapcsolat


Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest, Pf. 576.
Fax: +36 1/700-2244
Mobil.: +36 30/377-0999, +36 30/377-6777
Telefon: +36 1/266-0208