Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


a követeléskezelési tevékenységgel összefüggõ adatkezelésekrõl1. Adatkezelõk és a követeléskezelési tevékenységben részt vevõ adatfeldolgozó megnevezése

A Dunacorp Faktorház Zrt. Magyarországon bejegyzett, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által nyilvántartott és felügyelt, a tevékenység jogszerû folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezõ gazdasági társaság, amely követelések vásárlásával (faktoring) és azok behajtásával üzletszerûen foglalkozik.

Dunacorp Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelõ)
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest, Pf. 576.
Fax: +36 1/700-2244
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
E-mail: iroda@dunacorprt.hu
Adatvédelmi tisztviselõ neve és elérhetõségei: Kelényi Tamás, telefonszáma: +36 20/421-3455, e-mail címe: adatkezeles\[@\]dunacorprt.hu

A követeléskezelési tevékenységgel összefüggésben adatkezelõnek minõsül a CREDIT LINE GROUP Kft., amely az Adatkezelõnek az MNB által nyilvántartásba vett, a Hpt. szerinti kiemelt közvetítõje.

CREDIT LINE GROUP Kft. (a továbbiakban: CLG Kft.)
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14.

A követeléskezelési tevékenységgel összefüggésben az Adatkezelõ adatfeldolgozóként igénybe veszi a KORALL-MAX 2010 Kft.-t, amely az Adatkezelõ Hpt. szerinti közvetítõi alvállalkozójának minõsül.

KORALL-MAX 2010 Kft. (a továbbiakban: KORALL-MAX Kft.)
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 121-123. 1. em. 102.


2. Az adatkezelésre vonatkozó fõbb jogszabályok és adatvédelmi követelmények, illetve az ügyfél fogalma


2.1. Az adatkezelésre elsõdlegesen az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
­ az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl (a továbbiakban: GDPR),
­ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
­ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
­ a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.).

2.2. Az adatkezelési körülmények meghatározása során az Adatkezelõ figyelembe vette az:
­ az MNB gyakorlatát, így különösen a Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II. 13.) számú ajánlását a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységrõl,
­ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) állásfoglalásait, ajánlásait és gyakorlatát.

2.3. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában ügyfélnek tekinthetõ:
­ az Adatkezelõ által megvásárolt követelésben szereplõ adós,
­ az adós örököse,
­ az adós házastársa,
­ az Adatkezelõ által megvásárolt követelésben szereplõ kezes, adóstárs.


3. Az ügyféllel történõ kapcsolatfelvétellel és a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés


3.1. Az ügyféllel történõ kapcsolatfelvétellel és a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés esetében adatkezelõnek minõsül a CLG Kft., valamint ezen adatkezelés vonatkozásában a KORALL-MAX Kft. adatfeldolgozóként közremûködik.

3.2. Az ügyféllel történõ telefonos kapcsolatfelvétellel és a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés:
­ az ügyfél megfelelõ azonosítása a telefonbeszélgetést megelõzõen,
­ az ügyfél tájékoztatása arról, hogy milyen összegû és milyen összetételû tartozása van az Adatkezelõvel szemben,
­ a személyes adatok pontossága és naprakészsége érdekében adategyeztetés,
­ arról történõ egyeztetés, hogy az ügyfél milyen módon kívánja rendezni a tartozását,
­ az ügyfélnek a tartozásával összefüggésben felmerülõ kérdéseinek megválaszolása.

3.3. Az ügyféllel történõ írásbeli (postai úton) történõ kapcsolatfelvétellel, kapcsolattartással és a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés célja:
­ az ügyfél tájékoztatása arról, hogy milyen összegû és milyen összetételû tartozása van az Adatkezelõvel szemben,
­ a személyes adatok pontossága és naprakészsége érdekében adategyeztetés,
­ lehetõséget biztosítson arra, hogy ügyfél írásban nyilatkozzon arról, milyen módon kívánja rendezni a tartozását.

3.4. Az ügyféllel történõ kapcsolatfelvétellel és a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az ügyfél természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idõ, anyja neve),
­ az ügyfél lakcíme, vagy tartózkodási hely címe, levelezési címe, kézbesítési címe
­ az ügyfél telefonszáma,
­ az ügyfél e-mail címe,
­ ügyletazonosító, hivatkozási száma,
­ az ügyfél bankszámlaszáma,
­ az ügyfél tartozásának összege (tõke, kamat, költség és más díjak rendszerezésben),
­ az engedményezéssel együtt az Adatkezelõnek átadott, az ügyfél személyes adatait tartalmazó dokumentumok,
­ a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó adatok (mely idõpontban történt meg a tartozás teljes összegének átutalása, befizetése vagy milyen törlesztõ-részleteket, milyen idõpontban fizetett meg az ügyfél),
­ arra vonatkozó adat, hogy milyen összegû letiltások van az ügyféllel szemben, és ezen letiltások mikor érnek véget
­ az ügyfél munkáltatójának neve, címe, telefonszáma, munkavégzés helye,
­ az ügyfél jövedelmére és munkaviszonyára vonatkozó adatok,
­ az ügyfél egyéb jövedelme,
­ az ügyfél saját tulajdonában álló ingóságának, vagyontárgyainak az adatai,
­ a meghatalmazott vagy a gondnok neve, lakcíme, telefonszáma,
­ örökös esetében a hagyatékkal, hagyatéki eljárással összefüggõ információk,
­ az ügyféllel folytatott kommunikáció (levelek kiküldésének dátuma, telefonhívások idõpontja, rögzített telefonbeszélgetések),
­ a teherviselõ képesség és a behajtási esélyek felmérésével összefüggõ adatkezelés során az ügyfél által megadott személyes adatok.

3.5. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy az általa vásárolt követelés belátható idõn belül megtérüljön, az ügyfél teljesítse a szerzõdés szerinti kötelezettségeit, ideértve az ügyleti és a késedelmi kamatok megfizetését.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy kapcsolatba lépjen az ügyféllel, hiszen ezzel biztosítható a gyors és hatékony eljárás. Az ügyfél érdeke is a kapcsolatfelvétel, mivel ha együttmûködik az Adatkezelõvel, akkor adott esetben az ügyfél számára kedvezõbb feltételek mellett teljesítheti a tartozását (például részletfizetés).
­ A lakcím adatnak és a természetes személyazonosító adatoknak kiemelten fontos szerepe van abban az esetben, ha az Adatkezelõ tevékenysége sikertelen, és az ügyféllel szemben jogi eljárást kell megindítani. Jogi eljárás a fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, polgári peres eljárás. A jogi eljárásokra megindításának nélkülözhetetlen feltétele a lakcím és az ügyfél nevének ismerete.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik a korábbi elérhetõségi adat megõrzéséhez. Az Adatkezelõnek jogos érdeke az, hogy amennyiben az ügyfél rosszhiszemû magatartása vagy véletlenül, pontatlanul megadott elérhetõsége miatt az Adatkezelõ nem képes felvenni vele a kapcsolatot, akkor megmaradjon annak lehetõsége, hogy az Adatkezelõ a korábbi elérhetõségét újból használhassa.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke, hogy mindazokat a személyeket bevonja a tartozás kiegyenlítésének folyamatába, akiket a jog szerint felelõsség terhelhet az ügyfél tartozásáért, így például a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a házastársat, az örököst, vagy például a kezest, adóstársat.

3.6. Az ügyfél nem köteles megadni a személyes adatait. Az ügyfél szabadon dönthet arról, hogy milyen személyes adatokat közöl az Adatkezelõvel. Amennyiben az ügyfél nem közöl valamely személyes adatot, és az adat nem áll az Adatkezelõ rendelkezésére, akkor az Adatkezelõ a 4-5. pontban írt adatkezeléseket végezheti. Emellett az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy az Adatkezelõ az ügyféllel szemben jogi eljárást kezdeményezhet.

3.7. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja.


4. Nem elérhetõ és a nem együttmûködõ adós személyes adatainak megismerésére irányuló adatkezelés


4.1. A nem elérhetõ és a nem együttmûködõ adóssal összefüggõ adatkezelés esetében adatkezelõnek minõsül a CLG Kft., valamint ezen adatkezelés vonatkozásában a KORALL-MAX Kft. adatfeldolgozóként közremûködik.

4.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelõ számára rendelkezésre álljanak azon személyes adatok, amelyek a követeléskezelési eljáráshoz, illetve - ennek eredménytelensége esetén - a jogi eljárások megindításához szükségesek. Ennek érdekében az Adatkezelõ:
­ állami nyilvántartásból lekérdezheti az adós személyes adatait a GIRO Zrt. által üzemeltetett GIRInfO rendszeren keresztül,
­ a rendelkezésre álló lakcímen személyes megkeresheti az adóst a CLG Kft. munkatársainak bevonása útján,
­ ha az adós megadta a munkáltató adatát, a munkáltatóval történõ adategyeztetés,
­ végsõ esetben, ha az adós személyes adatainak megismerésére más módszer nem áll rendelkezésre, magánnyomozói tevékenységet végzõ cég (a JLM Office Kft.) számára adhat megbízást,
­ ha az Adatkezelõ számára rendelkezésre áll a munkáltató adata, akkor az Adatkezelõ a munkáltatóval felveszi a kapcsolatot a szükséges személyes adatok megismerése érdekében.
4.3. A nem elérhetõ és a nem együttmûködõ adóssal összefüggõ adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az adós természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idõ, lakcím),
­ az adós lakcíme (tartózkodási hely címe, kézbesítési címe),
­ az adós telefonszáma,
­ az adós munkáltatójának neve, címe, telefonszáma,
­ az adós e-mail címe.

4.4. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy az általa vásárolt követelés belátható idõn belül megtérüljön, az adós teljesítse a szerzõdés szerinti kötelezettségeit, ideértve az ügyleti és a késedelmi kamatok megfizetését.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre az adós természetes személyazonosító vagy elérhetõségi adatai, akkor lépéseket tegyen az adós elérhetõségi adatainak megismerése érdekében, minthogy ezen adatok nélkül az Adatkezelõ nem tudja eredményes követeléskezelési eljárást lefolytatni.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdek, hogy rendelkezésre álljanak azok a személyes adatok, amelyek a jogi eljárások (fizetési meghagyásos eljárás, polgári peres eljárás, végrehajtási eljárás) megindításához szükségesek.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy az adós pontos, naprakész személyes adatai rendelkezésre álljanak, minthogy ennek hiányában az Adatkezelõ nem tud megfelelni a GDPR-ból fakadó kötelezettségeinek, illetve adatvédelmi incidenst követhet el, ha pontatlan, nem naprakész elérhetõségi adatra továbbít személyes adatokat.

4.5. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja.


5. Jogszabályi rendelkezések alapján az adós tartozásáért felelõs ügyfelek személyes adatainak kezelésére és megismerésére irányuló adatkezelés


5.1. A jogszabályi rendelkezések alapján az adós tartozásáért felelõs ügyfélnek tekinthetõ:
­ az adós házastársa (volt házastársa), a Ptk. családjogi rendelkezéseire tekintettel,
­ az adós örököse, a Ptk. öröklési jogi rendelkezései tekintettel,
­ a szerzõdésben szereplõ kezes, adóstársa, a Ptk. kötelmi jogi rendelkezései tekintettel.

5.2. A jogszabályi rendelkezések alapján az adós tartozásáért felelõs ügyfelek személyes adatainak megismerésére irányuló adatkezelés esetében adatkezelõnek minõsül a CLG Kft., valamint ezen adatkezelés vonatkozásában a KORALL-MAX Kft. adatfeldolgozóként közremûködik.

5.3. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelõ számára rendelkezésre álljanak azon személyes adatok, amelyek a követeléskezelési eljáráshoz, illetve - ennek eredménytelensége esetén - a jogi eljárások megindításához szükségesek. Ennek érdekében az Adatkezelõ:
­ adóssal történõ kapcsolatfelvétel útján az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kérhet az adóstól,
­ állami nyilvántartásból lekérdezheti az ügyfél személyes adatait a GIRO Zrt. által üzemeltetett GIRInfO rendszeren keresztül,
­ a rendelkezésre álló lakcímen személyes megkeresheti az ügyfelet a CLG Kft. munkatársainak bevonása útján,
­ ha az ügyfél megadta a munkáltató adatát, a munkáltatóval történõ adategyeztetés,
­ végsõ esetben, ha az ügyfél személyes adatainak megismerésére más módszer nem áll rendelkezésre, magánnyomozói tevékenységet végzõ cég (a JLM Office Kft.) számára adhat megbízást,
­ ha az Adatkezelõ számára rendelkezésre áll a munkáltató adata, akkor az Adatkezelõ a munkáltatóval felveszi a kapcsolatot a szükséges személyes adatok megismerése érdekében.

5.4. A nem elérhetõ és a nem együttmûködõ adóssal összefüggõ adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az ügyfél természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idõ, lakcím),
­ az ügyfél lakcíme (tartózkodási hely címe, kézbesítési címe),
­ az ügyfél telefonszáma,
­ az ügyfél munkáltatójának neve, címe, telefonszáma,
­ az ügyfél e-mail címe,
­ örökös esetében a hagyatékkal, hagyatéki eljárással összefüggõ információk.

5.5. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõ tapasztalatai szerint a követeléskezelési eljárások egy része esetében akkor van lehetõség ezen jogos érdek teljesülésére, ha az Adatkezelõ valamennyi olyan személyt bevon a követeléskezelési eljárásba, akiket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján felelõsség terhelhet az adós tartozásáért (vagy annak a jogszabályok alapján rá esõ részéért).
­ az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a követeléskezelési eljárásba azt a személyt is bevonja, aki a jogszabályi rendelkezések alapján a tartozás teljesítéséért felelõs lehet.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdek, hogy rendelkezésre álljanak azok a személyes adatok, amelyek a jogi eljárások (fizetési meghagyásos eljárás, polgári peres eljárás, végrehajtási eljárás) megindításához szükségesek.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy az ügyfél pontos, naprakész személyes adatai rendelkezésre álljanak, minthogy ennek hiányában az Adatkezelõ nem tud megfelelni a GDPR-ból fakadó kötelezettségeinek, illetve adatvédelmi incidenst követhet el.

5.6. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja.


6. Az ügyfél teherviselõ képességének és a behajtási esélyek felmérésével összefüggõ adatkezelés

6.1. Az adatkezelés célja, hogy
­ az Adatkezelõ döntést hozzon arról, hogy fizetési kedvezményt biztosít-e az ügyfél számára,
­ milyen feltételek mellett biztosítson fizetési kedvezményt az ügyfél számára (például törlesztõ részlet összege, hossza, a részletfizetés elhalasztása átmeneti idõre, a munkabér kifizetésének napjához képest mikor várható az, hogy az ügyfél a törlesztõ részletét utalja),
­ az Adatkezelõ meghatározza, hogy az ügyfél munkaviszony adataira, a jövedelemére és a munkabérét terhelõ letiltásokra tekintettel mikorra várható az, hogy az ügyfél a tartozását (tartozás rá esõ részét) teljesíti, vagy annak teljesítését megkezdi.

6.2. Az adatkezelés célja, hogy hogy az Adatkezelõ (illetve az Adatkezelõ által meghatározott feltételek esetén a CLG Kft.) döntést hozzon arról, hogy fizetési kedvezményt biztosít-e az ügyfél számára, milyen feltételek mellett biztosítson fizetési kedvezményt az ügyfél számára (például törlesztõrészlet összege, hossza, a részletfizetés elhalasztása átmeneti idõre).

6.3. Az ügyfél teherviselõ képességének figyelembevételéhez kapcsolódó, illetve az ügyfél által benyújtott méltányossági kérelem elbírálásával összefüggõ adatkezelés alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ álláskeresõként nyilvántartásba vétel ténye, valamint az álláskeresõi ellátás (álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély) összege,
­ az ügyfél jövedelme,
­ annak igazolása, hogy milyen összegû letiltások van az ügyféllel szemben, és ezen letiltások mikor érnek véget.
­ a jövedelemszerzõ-képességre kiható tartós betegség ténye,
­ arra vonatkozó információ, hogy a jövedelmének túlnyomó többségét gyógyszerre kell költenie,
­ az ügyfél életkörülményeinek vagy más esemény leírása,
­ annak ténye, hogy az ügyfél átmenetileg nem képes a tartozását teljesíteni, illetve (ha rendelkezésre áll) arra vonatkozó információ, hogy az ügyfélnek mikor szûnik meg ez az állapota.

6.4. Az ügyfél nem köteles megadni a személyes adatait. Az ügyfél szabadon dönthet arról, hogy milyen személyes adatokat tüntet fel az Adatkezelõnek írt kérelmében, illetve milyen személyes és különleges adatokat ad meg. Az ügyfél a kérelmét bármikor szabadon módosíthatja, kiegészítheti, új körülményeket írhat le. Amennyiben az ügyfél nem ad meg olyan személyes adatot, amely szükséges a kérelem elbírálásához, az Adatkezelõ felveheti az ügyféllel a kapcsolatot a szükséges adatok közlése érdekében. Ha az ügyfél nem adja meg a szükséges személyes adatokat, az Adatkezelõ a kérelmet hiányosan bírálja el.

6.5. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, illetve GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a fizetési kedvezmény biztosításához szükséges információkat megismerje. Ennek alapján az Adatkezelõ döntést hozhat arról, hogy ügyfél speciális élethelyzete kihatással van-e teherviselõ képességére, illetve hogy a jövedelmi és vagyoni helyzete valóban indokolttá teszi-e azt, hogy a fizetési kedvezményt biztosítson az ügyfélnek.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke az is, hogy a követeléseket lehetõ leggyorsabban és eredményesen lezárja, vagyis az ügyfél a tartozás teljes összegét kiegyenlítse. Amennyiben az ügyfél kérelme megalapozott, és valóban indokolt az esetében valamely fizetési kedvezmény biztosítása, akkor az ügyfél is nagyobb valószínûséggel hajlani fog arra, hogy a tartozását kiegyenlítse. Ezzel elkerülhetõ az, hogy az Adatkezelõ a követelés érvényesítése érdekében jogi eljárást indítson.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik az ügyfél megõrzéséhez, minthogy ezek szükségesek lehetne, ha valamely kérdésben vita alakulna ki az ügyfél és az Adatkezelõ között, illetve adott esetben az Adatkezelõ azt bizonyítékként felhasználja a bíróság elõtt. Az ügyfél által benyújtott kérelemmel kapcsolatban az MNB ellenõrzést végezhet, és ebben az esetben az Adatkezelõt adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

6.6. Amennyiben az ügyfél más személyek (például családtagja) személyes adatait is feltünteti a kérelmében, akkor az ügyfélnek tájékoztatnia kell ezen személyeket arról, hogy az Adatkezelõ jelen adatkezelési tájékoztató szerint az õ személyes adatait is kezelni fogja.

6.7. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja.


7. Az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetés rögzítése


7.1. Jelen adatkezelés esetében ügyfélnek minõsül az ügyfél meghatalmazottja vagy gondnoka is, aki az ügyfél nevében eljár.

7.2. Az Adatkezelõnek a telefonbeszélgetés rögzítésével összefüggõ adatkezelésének célja:
­ a polgári jogi igények védelme, és azok érvényesítése, ha az ügyben bírósági eljárásra kerül sor,
­ az MNB ellenõrzés esetén a felvételek átadása az MNB írásbeli kérelmére,
­ az ügyfél által benyújtott panasz kivizsgálása.

7.3. Az Adatkezelõ a követelés érvényesítésével összefüggõ adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeli:
­ az ügyfél telefonszáma,
­ a telefonhívás idõpontja,
­ az ügyfél hangja,
­ a telefonbeszélgetés során elõadott további személyes adatok (a hangfelvétel tartalma).

7.4. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ A beszélgetések során az ügyfelek gyakran olyan nyilatkozatot tesznek, amelyek polgári jogi szempontjából releváns lehet. Ezek a nyilatkozatok tartalmuk szerint lehetnek a tartozás elismerését jelentõ, illetve annak nem minõsülõ, de az elévülést megszakító nyilatkozatok. Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséhez, hiszen az Adatkezelõ érdeke, hogy a hangfelvételek rendelkezésre álljanak abban az esetben, ha valamely kérdésben vita alakulna ki az ügyfél és az Adatkezelõ között, illetve a felvételt bizonyítékként felhasználja a bíróság elõtt.
­ Az MNB gyakorlata által megkövetelt, az Adatkezelõt terhelõ nyilvántartás-vezetési kötelezettség egyik eleme az, hogy az Adatkezelõ rögzítse a telefonbeszélgetéseket. Ha ennek nem tesz eleget, akkor az MNB jogsértést állapít meg és jogkövetkezményt alkalmazhat az Adatkezelõvel szemben. Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik a telefonhívás rögzítéséhez, hiszen az MNB az ellenõrzése során az Adatkezelõtõl felvételek továbbítását kérheti.
­ Az Adatkezelõnek számára fontos, hogy a munkavállalók megtartsák a jogszabályi rendelkezéseket és az MNB által megfogalmazott követelményeket. Az Adatkezelõ jogos érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az ügyfél panasza esetén kivizsgálja, hogy az Adatkezelõ nevében eljáró személy megtartotta-e a vonatkozó követelményeket. Az Adatkezelõ jogos érdeke az is, hogy a hangfelvételek rendelkezésre álljanak abban az esetben, ha hatósági vagy bíróság eljárás lenne az ügyfél panasza nyomán.

7.5. Az Adatkezelõ az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatásának lehetõségét, továbbá kérelme esetén térítésmentesen 25 napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételrõl készített hitelesített jegyzõkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

7.6. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja.


8. Adósságrendezési eljárással összefüggõ adatkezelés


8.1. Az adatkezelés célja, hogy a természetes személyek adósságrendezésérõl szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) feltételeinek fennállása esetén az Adatkezelõ és az ügyfél olyan megállapodást kössön, hogy az az ügyfél számára a lehetõ legkedvezõbb feltételeket biztosítsa az adósságrendezés módjára, részletes szabályaira vonatkozóan.

8.2. Az adatkezelés az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit az Are tv. tartalmazza.

8.3. A kezelt adatok körét az Are tv. 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletében szereplõ személyes adatok jelentik.

8.4. Az Adatkezelõ a személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztató 12-13. pontjai szerinti feltételek bekövetkezéséig tárolja


9. Referenciaadatok lekérdezése és továbbítása


9.1. Adattovábbítás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása a központi hitelinformációs rendszerrõl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) rendelkezései szerint.

9.2. Az adatkezelés az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit a KHR tv. tartalmazza.

9.3. A referenciaadatok lekérdezésével és továbbításával összefüggõ adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az ügyfél természetes személyazonosító adatait (név, születési hely és idõ, anyja neve),
­ az ügyfél lakcímét,
­ az ügyfél telefonszámát,
­ ügyletazonosítót, hivatkozási számot,
­ az ügyfél bankszámlaszámát,
­ az ügyfél tartozásának összegét (tõke, kamat, költség és más díjak rendszerezésben),
­ az ügyfél tartózkodási hely címét, levelezési címét, kézbesítési címét (ha van ilyen adat a követeléssel összefüggésben),

9.4. Az adatkezelés idõtartamára a KHR tv. 8. §-a vonatkozik, és fõszabályként az adattovábbítástól számított 5 évig tart az adatkezelés.


10. Panaszkezeléssel összefüggõ adatkezelés


10.1. Az adatkezelés célja az érintett által tett panasz kivizsgálása és az érintett tájékoztatása a vizsgálat eredményérõl.

10.2. Az adatkezelés az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 288. §, illetve az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról szóló 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet tartalmazza.

10.3. Az Adatkezelõ az ügyfél által a telefonbeszélgetés során tett, írásban, e-mailben vagy telefaxon küldött, illetve személyesen átadott panasza során az alábbi személyes adatokat kezeli:
­ az ügyfél neve,
­ az ügyfél lakcíme, kivéve, ha az ügyfél telefonhíváson keresztül kér tájékoztatást a panaszának kivizsgálásáról,
­ az ügyfél panaszának tartalma,
­ az ügyfél által benyújtott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok (feltéve, hogy az ügyfél ilyen dokumentumot benyújtott).

10.4. Amennyiben az ügyfél az Adatkezelõ székhelyén, személyesen tesz panaszt, akkor arról az Adatkezelõ a panaszról jegyzõkönyvet vesz fel, amely tartalmazza:
­ az ügyfél nevét, lakcímét,
­ a panasz elõterjesztésének helyét, idejét,
­ az ügyfél panaszának részletes leírását az ügyfél által bemutatott iratokat, dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat (feltéve, hogy az ügyfél ilyen dokumentumot benyújtott),
­ az ügyfél aláírását,
­ jegyzõkönyv felvételének helyét, idejét.

10.5. Az Adatkezelõ a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményérõl írásban, postai úton vagy - az ügyfél döntése alapján - telefonos visszahívás útján tájékoztatja.

10.6. Az Adatkezelõ a személyes adatokat a panasz elintézésétõl számított 5 évig tárolja.


11. Adattovábbítás az Adatkezelõ képviseletét ellátó ügyvédi irodának


11.1. Az Adatkezelõ jogi eljárások megindításával, az ügyfél kérelmének a megválaszolásával, az ügyfél panaszának kivizsgálásával, illetve az Adatkezelõvel szemben indított eljárásban az Adatkezelõ képviseletével ügyvédi irodát bízhat meg.

11.2. Az Adatkezelõ képviseletét ellátó ügyvédi irodának történõ adattovábbítás célja:
­ az Adatkezelõ nevében a szükséges jogi eljárásokat (fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, polgári peres eljárás) megindítsa, és azokban az Adatkezelõt képviselje,
­ az ügyfél által benyújtott, GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmet az ügyvédi iroda megválaszolja, ezzel összefüggésben felvegye az ügyféllel a kapcsolatot,
­ az ügyfél által benyújtott panaszt az ügyvédi iroda kivizsgálja és megválaszolja az ügyfél számára, illetve ezzel összefüggésben felvegye az ügyféllel a kapcsolatot,
­ az az Adatkezelõvel szemben indított hatósági eljárásban az ügyvédi iroda ellátja az Adatkezelõ jogi képviseletét.

11.3. Az Adatkezelõ az adattovábbításra az érdekmérlegelés jogalapját alkalmazza [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke az, hogy az egyes jogi eljárásokat (fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, polgári peres eljárás) a megfelelõ tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezõ ügyvédi iroda folytassa le.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke, hogy a megfelelõ tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezõ ügyvédi iroda válaszolja meg az ügyfél kérelmét, vizsgálja ki az ügyfél panaszát, illetve lássa el az Adatkezelõ képviseletét valamely hatóság által indított eljárásban.
­ Az Adatkezelõ jogos érdeke az is, hogy amennyiben az ügyvédi iroda bevonásával az ügy megnyugtatóan rendezõdik, akkor ezzel elkerülhetõ az, hogy az ügyfél késõbb valamely hatósághoz (MNB, NAIH) forduljon.
­ Valamely hatóság által indított eljárás esetében az Adatkezelõ jogos érdeke az, hogy az eljáró hatóság az Adatkezelõvel szemben ne alkalmazzon jogkövetkezményt, vagy ha jogkövetkezmény alkalmazására sor kerül, akkor az a lehetõ legkevésbé legyen súlyos az Adatkezelõ szempontjából.

11.4. Az Adatkezelõ az ügyvédi iroda számára azokat a személyes adatokat továbbítja, amelyek a jogi eljárások megindításához és lefolytatásához, az ügyfél kérelmének megválaszolásához, a panasz kivizsgálásához vagy valamely hatósági eljárásban történõ képviseletéhez szükséges.


12. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggõ adatkezelés


12.1. Az adatkezelés célja a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a szerinti bizonylat megõrzési kötelezettség teljesítése annak érdekében, hogy a számviteli bizonylatok adóhatósági ellenõrzés esetén rendelkezésre álljanak

12.2. Az adatkezelés az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit az Sztv. 169. §-a tartalmazza.

12.3. A számvitelei kötelezettség teljesítésével összefüggõ adatmegõrzés az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az ügyfél természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idõ, anyja neve),
­ az ügyfél lakcíme,
­ ügyletazonosítót, hivatkozási szám,
­ az ügyfél bankszámlaszám,
­ az ügyfél tartozásának összege (tõke, kamat, költség és más díjak rendszerezésben),
­ a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó adatok (mely idõpontban történt meg a tartozás teljes összegének átutalása, befizetése vagy milyen törlesztõ-részleteket, milyen idõpontban fizetett meg az ügyfél).

12.4. Az Adatkezelõ a személyes adatokat az ügy lezárásáról számított 8 évig tárolja, mely adatkezelés kizárólag megõrzést jelent, további adatkezelési mûvelet a személyes adatokkal nem végezhetõ, egyéb célból a személyes adatok nem használhatóak. Az ügy lezárására akkor kerül sor, ha
­ az ügyfél a teljes tartozását kiegyenlítette, vagy
­ az ügyben indult eljárás jogerõs határozattal véget ért.


13. A követeléskezelési tevékenységrõl vezetett nyilvántartás


13.1. A papír alapú dokumentumok és az elektronikus nyilvántartás megõrzéséhez kapcsolódó adatkezelés célja:
­ a polgári jogi igények védelme, és azok érvényesítése, ha az ügyben bírósági eljárásra kerül sor,
­ az MNB ellenõrzés esetén a felvételek átadása az MNB írásbeli kérelmére,
­ az ügyfél által benyújtott panasz kivizsgálása

13.2. A követeléskezelési tevékenységrõl vezetett nyilvántartás az alábbi személyes adatokra terjedhet ki:
­ az ügyfél természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idõ, anyja neve),
­ az ügyfél lakcíme, vagy tartózkodási hely címe, levelezési címe, kézbesítési címe,
­ az ügyfél telefonszáma,
­ az ügyfél e-mail címe,
­ ügyletazonosító, hivatkozási száma,
­ az ügyfél bankszámlaszáma,
­ az ügyfél tartozásának összege (tõke, kamat, költség és más díjak rendszerezésben),
­ az engedményezéssel együtt az Adatkezelõnek átadott, az ügyfél személyes adatait tartalmazó dokumentumok,
­ a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó adatok (mely idõpontban történt meg a tartozás teljes összegének átutalása, befizetése vagy milyen törlesztõ-részleteket, milyen idõpontban fizetett meg az ügyfél),
­ arra vonatkozó adat, hogy milyen összegû letiltások van az ügyféllel szemben, és ezen letiltások mikor érnek véget,
­ az ügyfél munkáltatójának neve, címe, telefonszáma, munkavégzés helye,
­ az ügyfél jövedelmére és munkaviszonyára vonatkozó adatok,
­ az ügyfél egyéb jövedelme,
­ az ügyfél saját tulajdonában álló ingóságának, vagyontárgyainak az adatai,
­ a meghatalmazott vagy a gondnok neve, lakcíme, telefonszáma,
­ örökös esetében a hagyatékkal, hagyatéki eljárással összefüggõ információk,
­ az ügyféllel folytatott kommunikáció (levelek kiküldésének dátuma, telefonhívások idõpontja, rögzített telefonbeszélgetések),
­ a teherviselõ képesség és a behajtási esélyek felmérésével összefüggõ adatkezelés során az ügyfél által megadott személyes adatok.

13.3. Az Adatkezelõ az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]:
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik a személyes adatok és dokumentumok megõrzéséhez, hiszen egy hatósági eljárásban az Adatkezelõnél ellenõrzést végzõ MNB kérheti azok átadását, illetve a személyes adatokat bizonyítékként felhasználja a hatósági eljárás során.
­ Az Adatkezelõnek jogos érdeke fûzõdik jogos érdeke fûzõdik a személyes adatok és dokumentumok megõrzéséhez, mivel azokra szükség lehet, ha valamely kérdésben vita alakulna ki az ügyfél és az Adatkezelõ között, illetve adott esetben a személyes adatokat bizonyítékként felhasználja a bíróság elõtt.

13.4. Az Adatkezelõ a személyes adatokat az ügy lezárásáról számított 5 évig tárolja, mely adatkezelés kizárólag megõrzést jelent, további adatkezelési mûvelet a személyes adatokkal nem végezhetõ, egyéb célból a személyes adatok nem használhatóak. Az ügy lezárására akkor kerül sor, ha
­ az ügyfél a teljes tartozását kiegyenlítette, vagy
­ az ügyben indult eljárás jogerõs határozattal véget ért.


14. Adatfeldolgozók igénybevétele és adattovábbítás


14.1. Az Adatkezelõ az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a követeléskezelési tevékenységgel összefüggõ adatkezelés során:
­ a DUNADATA Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 4.): a követeléskezelési tevékenységhez kapcsolódó kiegészítõ feladatok, valamint adminisztratív, irodai feladatok ellátása,
­ a Szervernet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.): tárhelyszolgáltatást nyújt az Adatkezelõ által kezelt személyes adatokkal összefüggésben,
­ [természetes személy] egyéni vállalkozó: a szerverek rendszerfelügyeletét végzi, illetve az ezzel összefüggõ informatikai feladatokat látja el,
­ a Szenzor Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 14.): az ügyfelek számára az éves egyenlegértesítõk kiküldése,
­ a Reisswolf Budapest Adat- és Dokumentumkezelõ Kft. (1097 Budapest, Illatos út 6.): az Adatkezelõ által átadott, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok fizikailag megsemmisíti,
­ a GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31.): az ügyfél lakcímének lekérdezése,
­ Census Controlling Kft. (1121 Budapest, Eötvös u. 22.): számviteli tevékenység.

14.2. A követeléskezelési tevékenységgel összefüggésben az alábbi adattovábbításokra kerülhetett vagy kerülhet sor:
­ Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Szent István krt. 4.) részére, az Adatkezelõ képviseletének ellátása érdekében,
­ a BISZ Zrt. (1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.) részére a KHR nyilvántartás vezetése érdekében,
­ a JLM Office Kft. va. (1042 Budapest, Árpád út 8-12.) részére, a nem elérhetõ és a nem együttmûködõ ügyfelekkel összefüggõ adatkezelés esetén a személyes adatok megismerése érdekében.


15. Az ügyfél jogai az adatkezeléssel összefüggésben és a joggyakorlás menete


15.1. Hozzáféréshez és másolat kéréséhez való jog

Amennyiben az ügyfél tájékoztatást kér a személyes adatai kezelésérõl, akkor az Adatkezelõ tájékoztatást nyújt arról, hogy:
­ mely személyes adatait kezeli,
­ milyen adatkezelések vannak az ügyfél vonatkozásában, és az adatkezeléseknek mi a célja és a jogalapja,
­ az adatkezelés idõtartama vagy ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
­ kiknek továbbította a személyes adatokat az adatkezelõ,
­ az ügyfelet az adatkezeléssel összefüggésben megilletõ jogokról,
­ amennyiben nem az ügyfél a személyes adatok forrás, akkor arról, hogy milyen forrásból jutott hozzá az Adatkezelõ a személyes adatokhoz;
­ a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az ügyfél kérelmére az Adatkezelõ az ügyfél rendelkezésére bocsátja a személyes adatok másolatát.

15.2. Helyesbítéshez való jog

Az ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelõ a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. A kérelem akkor teljesíthetõ, ha az ügyfél abban megjelölte, hogy mely személyes adat módosítását kéri és mi a helyes személyes adata.

15.3. Törléshez való jog és elfeledtetéshez való jog

Az ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelõ törölje a személyes adatokat. Az Adatkezelõ ügyfél kérelmét megtagadhatja, ha az
­ jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok további tárolása,
­ a személyes adatok szükségesek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez.Amennyiben az Adatkezelõ a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és az adatok törlésének feltétele fennáll, akkor az ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelõ tegyen ésszerûen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ más adatkezelõket, hogy az ügyfél kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

15.4. Korlátozáshoz való jog

Amennyiben az ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor az Adatkezelõ arra az idõtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az Adatkezelõ ellenõrzi a személyes adatok pontosságát.

Ha az adatkezelés jogellenes, és az ügyfél ellenzi az adatok törlését, akkor kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását. Az ügyfél a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

Az ügyfél jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az ügyfél igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az ügyfélnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

Az ügyfél jogosult arra, hogy a kérje az adatkezelés korlátozását, amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja. Ebben az esetben az Adatkezelõ arra az idõtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg a tiltakozási kérelmének jogszerûségét megvizsgálja.

15.5. Tiltakozáshoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történõ kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelõ megvizsgálja azt, hogy az ügyfél által megjelölt adatkezelés esetében az ügyfél által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelõnek van-e lehetõsége arra, hogy a személyes adatokat törölje, vagy az adatkezelést az ügyfél vonatkozásában megszüntesse.

15.6. Az Adatkezelõ eljárása az ügyfél kérelme esetén

Ha az Adatkezelõnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az ügyfél személyazonosságának megerõsítését kérheti. Ilyen esetnek tekinthetõ különösen az, ha az ügyfél a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelõ meggyõzõdjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytõl származik

Az Adatkezelõnek az ügyfél kérelmét annak beérkezésétõl számított 1 hónapon belül teljesíti, amely határidõ további 2 hónappal meghosszabbítható.

Az Adatkezelõ ügyfél kérelmét díjmentesen teljesíti. Amennyiben az ügyfél kérelmének teljesítését követõen ugyanazt a kérelmét újból elõterjeszti, akkor az Adatkezelõ annak teljesítéséért ésszerû összegû díjat számíthat fel, vagy a kérelem teljesítését megtagadhatja.

Ha az Adatkezelõ nem teljesíti az ügyfél kérelmét, akkor az Adatkezelõ tájékoztatja az ügyfelet az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi okairól (mely jogszabály vagy a GDPR mely rendelkezése az, amely alapján jogszerûen tagadhatja meg a kérelem teljesítést), valamint arról, hogy az ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


16. Jogorvoslati lehetõségek


Amennyiben az ügyfél megítélése szerint az Adatkezelõ adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB