GY.I.K.

Gyakran ismételt ügyfél kérdések és válaszok a DC-nél
1. Én nem kötöttem semmilyen szerzõdést a DUNACORP Faktorház Zrt.-vel (a továbbiakban DUNACORP), miért keresett meg engem a DUNACORP telefonon és írásban a követelés kifizetése érdekében?

A bank (pénzügyi vállalkozás) a közte és Ön között létrejött szerzõdésbõl eredõ követelését eladta (engedményezte) a DUNACORP-nak, így a követelés új jogosultjává a DUNACORP vált. Az engedményezéshez nincs szükség a kötelezett (adós), így az Ön hozzájárulására, a DUNACORP, mint engedményes jogosult Önnel szemben erre irányuló, Önnel kötött szerzõdés hiányában is eljárni. Erre tekintettel a DUNACORP jogosult Önt telefonon és írásban is megkeresni bank (pénzügyi vállalkozás) helyett a felé fennálló tartozás mihamarabbi rendezése érdekében.2. Hogyan került a tartozásom a banktól a DUNACORP-hoz?

A bank (pénzügyi vállalkozás) a közte és Ön között létrejött szerzõdésbõl eredõ követelését korábban több alkalommal igyekezett érvényesíteni Önnel szemben. Ennek sikertelenségére tekintettel azonban a követelést eladta (engedményezte) a DUNACORPnak, így annak új jogosultjává, a bank (pénzügyi vállalkozás) jogutódjaként a DUNACORP vált.3. Én nem járultam hozzá ahhoz, hogy a velem szembeni követelését a bank átadja a DUNACORP-nak, így én nem állok kapcsolatban a céggel.

Az engedményezéshez a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján nincs szükség a kötelezett (adós), így az Ön hozzájárulására, tekintettel arra, hogy az engedményezési szerzõdés kizárólag az engedményezõ (jelen esetben a bank, illetve pénzügyi vállalkozás) és az engedményes, azaz a DUNACORP között jön létre. Az engedményezési szerzõdésben foglaltaknak nincs relevanciája az Ön követelése vonatkozásában.4. Én korábban a bankomtól (pénzügyi vállalkozástól) kaptam értesítést arra nézve, hogy a velem szembeni követelés megszûnt, a DUNACORP miért követel tõlem most különbözõ összegeket?

A banknak (pénzügyi vállalkozásnak) Önnel szemben fennálló követelése nem szûnt meg, hanem engedményezésre került a DUNACORP felé. Ennek okán a bank (pénzügyi vállalkozás) nem küldhetett értesítést arra nézve, hogy a tartozás megszûnt volna. A bank (pénzügyi vállalkozás) a megküldött dokumentumban kizárólag arról értesítette Önt, hogy a tartozás – az engedményezés okán - vele szemben megszûnt, így azt kivezette a nyilvántartásából. A DUNACORP azonban postai úton értesítette Önt az engedményezés tényérõl a bank (pénzügyi vállalkozás) által is aláírt, a fennálló követelés engedményezés idõpontjában fennálló összegét is tartalmazó dokumentummal, így az értesítést követõen kizárólag a DUNACORP felé teljesíthet jogszerûen.5. Milyen cég a Credit Line Group Kft. (Korall Max 2010 Kft., RW-Credit Kft.), miért keresnek ezek engem?

A Credit Line Group Kft. a DUNACORP hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerinti kiemelt közvetítõje, a Korall Max 2010 Kft. és az RW-Credit Kft. pedig a DUNACORP Magyar Nemzeti Banknál regisztrált egyéb közvetítõje, melyek jogosultak a tartozás rendezése érdekében a DUNACORP érdekeinek és utasításainak megfelelõen, annak nevében és javára eljárni.6. Fizetési felszólítást kaptam a DUNACORP-tól, mik a lehetõségeim? Hogyan kérhetek részletfizetést?

A DUNACORP írásban felszólítja a kötelezetteket (adóst), melyet követõen a kötelezett (adós) jogosult 2, illetve 4 havi részletben rendezni a tartozását. Egyéb, különös méltánylást érdemlõ esetben a DUNACORP hosszabb futamidejû részletfizetést is biztosít.

A részletfizetés futamidejének, illetve a havi részletek nagyságának megállapítása során a DUNACORP figyelembe veszi a tartozás nagyságát és a kötelezett (adós) vagyoni helyzetetét is, így célszerû a kérelmet megalapozó dokumentumokat a kérelemmel egyidejûleg megküldeni a DUNACORP részére.7. Elismerem, hogy tartozom, de most nem tudok fizetni, mi vár rám?

Az átmeneti fizetési nehézséget célszerû haladéktalanul jelezni a DUNACORP felé, hiszen így a DUNACORP átmenetileg kedvezõbb részletfizetést tud biztosítani.

Fontos, hogy olyan megállapodás kerüljön megkötésre, melyet teljes mértékben tud vállalni, hiszen amennyiben a megállapodásban foglaltakhoz nem tartja magát (a havi részlet összegét csak részben fizeti meg, illetve a fizetési határidõt elmulasztja), úgy a DUNACORP azonnal jogi lépéseket tesz a követelése érvényesítése érdekében.

Amennyiben ez mégis megtörténik, a DUNACORP az elmulasztott részlet pótlását követõen továbbra is fenntartja a kedvezõ részletfizetés lehetõségét, így célszerû azt mihamarabb pótolni.

Amennyiben a kedvezõ részletfizetés ideje lejárt, azonban anyagi helyzetében nem történt pozitív változás, mindenképpen célszerû felvenni a kapcsolatot az ügyintézõjével, ellenkezõ esetben a DUNACORP a követelése érvényesítése érdekében szintén jogi lépéseket fog tenni.8. A bankkal a szerzõdést nem én kötöttem, én csak adóstárs (kezes) voltam, miért velem szemben próbálják érvényesíteni a követelést?

Amennyiben Ön adóstársként, illetve készfizetõ kezesként szerepel a szerzõdésben, úgy Ön a szerzõdést kötõ személlyel együtt egyetemlegesen felel a tartozás rendezéséért, így a DUNACORP jogszerûen érvényesíti a teljes igényét Önnel szemben.9. Irreális összegû tételek szerepelnek a DUNACORP által kiküldött egyenlegközlõn, mi az a behajtási költség?

A behajtási költség egy költségátalány, amely a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült adminisztratív költségek fedezésére szolgál. A DUNACORP a behajtási költség mértékét minden kötelezett (adós) esetében az engedményezett tartozás összegének 5%-ában határozza meg, amely nem kerül felszámításra, amennyiben Ön tartozását a DUNACORP elsõ fizetési felszólítását követõ 30 napon belül maradéktalanul megfizeti.10. A DUNACORP (Credit Line Group Kft. stb.) munkatársa rendszeresen hívogat és SMS üzeneteket küld tartozásom rendezése érdekében, ezt milyen korlátokkal teheti meg?

A DUNACORP a követelése érvényesítése érdekében jogosult Önt tartozásonként heti 3 alkalommal, munkanapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között telefonon megkeresni.
A rendszeres megkeresések elkerülése érdekében tehát célszerû az ügyintézõvel szóban kommunikálni, melyben jelezhetõ számára, hogy mely idõpont alkalmas Önnek a kapcsolattartásra, melyet az ügyintézõ - eredményes kapcsolattartás esetén - köteles figyelembe venni.11. A napokban személyesen kerestek fel a DUNACORP megbízásából a tartozás rendezése érdekében, erre van joguk, van ennek bármilyen elõnye részemre?

A DUNACORP a telefonos, illetve a postai úton történõ megkeresések sikertelensége esetén jogosult Önt személyes felkeresõk útján megkeresni. A személyes megkeresés elsõdleges célja az Önnel való kommunikáció, amely során Ön természetesen érdeklõdhet a tartozás részleteirõl, illetve részletfizetés, valamint egyéb fizetéskönnyítés iránti kérelmet nyújthat be a DUNACORP felé.12. Tartozásom összege viszonylag magas, miként köthetek a DUNACORP-pal részletfizetési megállapodást?

A DUNACORP-pal mind írásban, mind szóban köthetõ részletfizetési megállapodás, melynek nagyobb összegû tartozás esetén elõfeltétele a tõketartozás 10%, illetve 20 %-ának megfizetése.

A havi részletek nagysága és a futamidõ meghatározása során a DUNACORP figyelembe veszi a tartozás nagyságát, így célszerû az írásbeli kérelemhez mellékelni a kérelmet megalapozó dokumentumot.

Amennyiben szóban kerül sor a megállapodás megkötésére, úgy az ügyintézõ kérésére mindenképpen szükséges a hivatkozott dokumentum megküldése.13. A DUNACORP korábban eltérõ végösszegû egyenlegközlõt küldött nekem, a most közölt számok ettõl eltérnek, ennek mi az oka?

A DUNACORP - a 2012. évi számviteli beszámoló elkészítése kapcsán - felülvizsgálta a tulajdonában álló követelések ügyleti és késedelmi kamat mértékének helyességét abból a szempontból, hogy azok maradéktalanul megfelelnek-e az egyes bankoktól (pénzügyi vállalkozásoktól) átvett követelések alapjául szolgáló iratokban foglalt mértékeknek.

Ezen felülvizsgálat kapcsán a DUNACORP azt is megvizsgálta, hogy a részletfizetést teljesítõ ügyfelek esetén a teljesített összegek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), továbbá a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. r. rendelkezéseinek megfelelõen kerültek-e elszámolásra.

A felülvizsgálat során az ügyfelekkel szembeni követelések késedelmi kamatai tételesen megállapításra kerültek, az egyes részletek elszámolási sorrendje pedig a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelõen módosultak, melynek következtében a 2014. március hónapot megelõzõen és az azt követõen megküldött egyenlegközlõk végösszegei között jelentõs különbségek mutatkoztak.14. Milyen módon közölhetem a DUNACORP-pal a velem szembeni követeléssel kapcsolatos észrevételeimet?

Az észrevételeit mind személyesen, mind telefonon, mind írásban közölheti a DUNACORP-pal, melyekre szóban azonnal, vagy a jogszabályban elõírt 30 napos válaszadási határidõn belül írásban választ kap.

A DUNACORP honlapján található egy formanyomtatvány is, mely megkönnyíti az észrevételek megtételét, de lehetõség van annak egyedi levél útján történõ megfogalmazására is.15. Mit tegyek, ha átmenetileg fizetésképtelen lettem/nehéz anyagi helyzetbe kerültem/ nem tudom fizetni a korábban vállalt részletet?

Mindenképpen haladéktalanul jelezze ezt ügyintézõjének, ugyanis ebben az esetben a DUNACORP átmenetileg kedvezményes részletfizetést biztosíthat. A kérelmével egy idõben célszerû megküldeni a kérelmet megalapozó dokumentumot is. Amennyiben a kérelem megalapozott, úgy a DUNACORP átmenetileg csökkentett részletet állapíthat meg, vagy akár a részletfizetés meghatározott ideig való felfüggesztéséhez is hozzájárulhat.16. Nem értek egyet a velem közölt egyenleggel, hova fordulhatok egyeztetésért?

Elsõsorban a DUNACORP-hoz címzett, erre irányuló kérelmében indítványozhatja az egyenleg felülvizsgálatát, illetve kérheti annak részletes magyarázatát. Amennyiben a kapott válasszal nem ért egyet, abban az esetben a Pénzügyi Békéltetõ Testülethez fordulhat az egyenlege tisztázása érdekében.17. Panasszal szeretnék élni a behajtással foglalkozó munkatárs stílusa miatt, hova fordulhatok problémámmal?

A DUNACORP-hoz címzett írásbeli, vagy szóbeli megkeresésében panasszal élhet az ügyintézõ kifogásolható stílusa ellen, melyet a DUNACORP kivizsgál és a kérelem beérkezését követõ, jogszabályban elõírt 30 napos határidõn belül tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményérõl.18. Közjegyzõtõl fizetési meghagyást kaptam a DUNACORP felé fennálló tartozásom ügyében, milyen lehetõségeim vannak?

Amennyiben tartozását rendezni kívánja, úgy a DUNACORP-hoz fordulhat a tartozás egy összegben, vagy részletekben történõ rendezése érdekében.

Amennyiben tartozásával nem ért egyet, úgy a fizetési meghagyás ellen ellentmondással élhet, így az eljárás perré alakul, melyet követõen a lakóhelye szerint illetékes bíróság dönt a jogvitában.19. Önálló bírósági végrehajtótól értesítést kaptam, hogy megindult velem szemben a végrehajtási eljárás a DUNACORP felé fennálló tartozásom tárgyában, mik a lehetõségeim?

A DUNACORP felé kérelmet intézhet a tartozása rendezése érdekében, melynek során a DUNACORP – figyelembe véve a kérelmében foglaltakat - megállapítja a havi részlet összegét.

Megállapodás hiányában azonban elsõsorban bankszámlájára vezet inkasszót, vagy a munkabérét – egyéb jövedelmét - fogja a végrehajtó 33 %, több tartozás esetén mindösszesen 50 %-os mértékben letiltani. Ennek sikertelensége esetén végrehajtási jogot jegyez be a tulajdonában álló ingóságokra (pl. gépjármû), illetve az ingatlanra, melyeket a késõbbiekben árverés útján értékesít majd.20. Hitelkártyából/folyószámlából fakadó tartozásom áll fenn a DUNACORP felé, korábban per/végrehajtási eljárás volt folyamatban, most miért indult újra?

A II. adósmentõ törvény a korábbi rendelkezésekkel ellentétben kivonja a törvény hatálya alól a hitelkártyából/folyószámlából fakadó tartozásokat. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben ilyen jellegû tartozása áll fenn a DUNACORP-pal szemben, abban az esetben sem a bankot (pénzügyi intézményt), sem a DUNACORP-ot nem terheli Önnel szemben az adósmentõ törvények szerinti elszámolási kötelezettség, így a korábban megindított és az I. adósmentõ törvény rendelkezéseinek megfelelõen felfüggesztett eljárások Önnel szemben minden további nélkül, jogszerûen folytathatóak és érdemben befejezhetõek.21. Ha rendezem a tartozásomat, kapok valamilyen igazolást a DUNACORP-tól?

A tartozás rendezését követõen a DUNACORP megküldi Önnek a lezárást igazoló dokumentumot, illetve amennyiben a tartozás rendezésére oly módon került sor, hogy a DUNACORP egyedi megállapodásuknak megfelelõen meghatározott összeget a tartozásából elengedett, úgy egy errõl szóló nyilatkozatot küld meg Önnek, mely utóbbit aláírva szükséges visszajuttatni a DUNACORP részére.22. Az adósmentõ törvények alapján a bankoknak (pénzügyi intézményeknek) pert kellett indítaniuk szerzõdéseik nem tisztességtelen voltának megállapítása iránt. Ezek az eljárások miként hatnak ki a DUNACORP-nak a velem szembeni követelésére?

Amennyiben a követelés alapját képezõ szerzõdés az adósmentõ törvények hatálya alá tartozik (lásd: 20. kérdés), úgy a DUNACORP már felvette a kapcsolatot a bankkal (pénzügyi intézménnyel) a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Amennyiben a bank (pénzügyi intézmény) által indított per eredményeként annak elszámolási kötelezettsége az adósmentõ törvények nyomán továbbra is fennáll Önnel szemben, abban az esetben a bank (pénzügyi intézmény), majd a DUNACORP is felülvizsgálja a tartozása összegszerûségét, melyet követõen a DUNACORP haladéktalanul megküldi Önnek az elszámolást. Az elszámolás eredményeképp tartozása nagy valószínûséggel 10-20 %-kal csökkenni fog, esetleges túlfizetés esetén pedig a többlet természetesen visszautalásra kerül Önnek. Javasolt azonban, hogy az elszámolás befejezéséig is teljesítse a már megállapított havi részleteket, vagy megállapodás hiányában akár részletekben csökkentse fennálló tartozását, hiszen az teljes mértékben nem fog megszûnni, ellenben az elszámolás idõtartama alatt is tovább kamatozik.23. Devizaalapú gépjármû finanszírozási (kölcsön, lízing) szerzõdést kötöttem korábban, mit érvényesíthet velem szemben a DUNACORP?

A DUNACORP devizaalapú tartozások rendezése érdekében felvette a kapcsolatot a bankkal (pénzügyi intézménnyel) a tartozás adósmentõ törvényben foglalt szempontok szerinti felülvizsgálata érdekében. Ezt követõen a tartozása összegszerûsége feltehetõleg kis mértékben csökkenni fog, a kiszámított összeget a DUNACORP továbbra is követelheti majd Öntõl.

A DUNACORP azonban a hivatkozott felülvizsgálatig szintén eljárhat Önnel szemben és megindíthatja a jogi eljárásokat, így célszerû a felülvizsgálat idõtartama alatt – különös tekintettel arra, hogy ezidõ alatt is kamatozik a tartozása – akár részletekben rendezni a tartozása egy részét, melyet a DUNACORP a felülvizsgálat során természetesen szintén figyelembe vesz majd.

Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB