Archívum


 • FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT - 2013.01.02

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide
 • FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT - 2014.01.02

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide • KÖVETELÉSKEZELÉSI SZABÁLYZAT - 2014.01.02

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide • PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT - 2014.01.01

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide • KÖZGYÛLÉSI MEGHÍVÓ - 2013.05.27.

  K Ö Z G Y Û L É S I M E G H Í V Ó


  A Dunacorp Faktorház Zrt. (cjsz.: 01-10-047584, székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 14.) igazgatósága ezúton értesíti a társaság részvényeseit, hogy


  2014. év május hó 26. napjának 13 órájára
  a részvénytársaság
  közgyûlését összehívja.


  A közgyûlés helye: Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 4. I/2.

  A közgyûlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével

  Napirendi pontok:

  1. Az igazgatóság elnökének tájékoztatója a 2013. üzleti évrõl, a társaságnak a közgyûlés napjáig 2014. évben megvalósult gazdálkodási tevékenységérõl, a társaság pénzügyi helyzetének áttekintése

  2. A felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló 2013-as üzleti évre vonatkozó jelentésének megtárgyalása

  3. 2013-as üzleti évrõl a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelõ éves beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról

  4. Egyebek

  Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek: A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyûlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyûlés napját megelõzõ munkanapon, a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

  Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlés ideje: 2014. év május hó 26. napjának 14. órája. A megismételt közgyûlés helye: Kiss és Lányi Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Szent István krt. 4. I/2., a napirendi pontok változatlanok.

  A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!


  Budapest, 2014. május 5.


  Dunacorp Faktorház Zrt.
  Igazgatóság elnöke   
 • ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

  Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elmúlt hónapokban a DUNACORP Faktorház Zrt. – a 2012. évi számviteli beszámoló elkészítése kapcsán - felülvizsgálta a tulajdonában álló követelések ügyleti és késedelmi kamatmértékének helyességét abból a szempontból, hogy azok maradéktalanul megfelelnek-e az egyes pénzintézetektõl átvett követelések alapjául szolgáló iratokban foglalt mértékeknek.

  Ezen felülvizsgálat kapcsán a részvénytársaság azt is megvizsgálta, hogy a részletfizetést teljesítõ ügyfelek esetén a teljesített részletfizetések a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), továbbá a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. r. rendelkezéseinek megfelelõen kerültek-e elszámolásra.

  A felülvizsgálat során az ügyfelekkel szembeni követelések tételesen megállapításra kerültek, ennek megfelelõen 2013. január 1-jétõl a részvénytársaság már ezen elszámolási mód szerint kívánja érvényesíteni a tulajdonában álló követeléseket, ezen dátummal történõ átállításra 2013. július 21-én került sor. Fennmaradt a korábbi, az ügyfelekre nézve elõnyösebb elszámolási technika, míg ezt követõen a korrigált elszámolást alkalmazza a részvénytársaság.

  Fenti elszámolási változások nem teszik terhesebbé az ügyfelek fizetési kötelezettségét, pusztán az alapjukként szolgáló pénzintézeti iratokkal teljes mértékben egyezõvé, illetve az irányadó jogszabályok szerint érvényesíthetõvé változtatták azokat.  Budapest, 2013. július 25.  DUNACORP Faktorház Zrt.
  igazgatósága       
Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB