Elszámolási és forintosítási tájékoztató

Tájékoztató a követeléskezelõ által kezelt fogyasztói kölcsönszerzõdésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókrólA fogyasztói kölcsönszerzõdésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény határozza meg:

 • A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Kúriai törvény)

 • A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérõl szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrõl szóló 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény)

A törvények végrehajtását és tényleges megvalósítását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletei határozzák meg, melyek kitérnek az elszámolás módszertanára, képletére.

Amennyiben
 • magánszemély
 • deviza alapú- (devizában nyilvántartott, forintban fizetett),
 • deviza alapúnak nem minõsülõ deviza (devizában nyilvántartott, devizában fizetett),
 • forint alapú

meghatározott idõszakban kötött, élõ, vagy megszûnt fogyasztói kölcsönszerzõdéssel (kölcsön-, hitel- vagy pénzügyi lízingszerzõdéssel) rendelkezik, akkor a Kúriai törvény rendelkezései alkalmazandók.

A törvény hatálya nem terjed ki
 • hitelkártyához kapcsolódó kölcsönszerzõdésre
 • fizetési számlához kapcsolódó kölcsönszerzõdésre (folyószámla hitelkeret)
 • állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forintalapú kölcsönszerzõdésre
 • illetve amennyiben a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. az ingatlant átvette,
így az elszámolás ezen szerzõdéseket nem érinti.

Amennyiben a szerzõdés 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között került aláírásra, a kölcsönszerzõdés tekintetében a pénzügyi intézményt elszámolási kötelezettség terheli.
Ha a kölcsönszerzõdés 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között jött létre, és a kölcsönszerzõdés 2009. július 26. napját követõen szûnt meg, a pénzintézetet minden esetben elszámolási kötelezettség terheli.
A pénzügyi intézményt akkor is elszámolási kötelezettség terheli, ha a kölcsönszerzõdés 2004. május 1. és 2014. július 19. napja között készült, és kölcsönszerzõdés 2009. július 26. napján, vagy azt megelõzõen szõnt meg, de
 • a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelése nem évült el, illetve
 • ha a fogyasztó igazolja, hogy szerzõdés olyan követelés kezelõhöz került át, aki elszámolásra nem köteles.

Az MNB által közzétett rendeletek az elszámolási eljárást négy szempont alapján szabályozzák az alábbiak szerint:
 • a problémamentes szerzõdések (a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe és nem részesült semmilyen kedvezményben) elszámolásának módszertana
 • a kedvezményekkel, illetve késedelemmel érintett szerzõdésekre, valamint az árfolyamgátra, végtörlesztésre, áthidaló kölcsönre, illetve a Nemzeti Eszközkezelõre vonatkozó speciális elõírások
 • a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmények elszámolási módszertana
 • az elszámolási fordulónapokat és a pénzügyi teljesítés határideje, a fogyasztók tájékoztatását rögzítõ elõírások.

A Kúriai törvények alapján fõszabály, hogy az árfolyamrésbõl és a tisztességtelennek minõsülõ egyoldalú szerzõdésmódosításból származó fogyasztói túlfizetéseket egyidejûleg és együttesen a kölcsön elõtörlesztéseként kell elszámolni.


Az elõtörlesztésként elszámolt túlfizetésekbõl a pénzügyi intézmény jogosult levonni az adott idõszakban általa nyújtott kedvezményeket (tõke, kamat vagy díj elengedése, kedvezményes árfolyam alkalmazása).


Tényleges kifizetésre abban az esetben kerül sor, ha a kölcsönszerzõdés megszûnt, de az elszámolást követõen a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége marad fenn a fogyasztóval szemben.


Követeléskezelõkre vonatkozó eljárások

Tekintettel arra, hogy Társaságunk esetében a fogyasztó hitelét az engedményezõ pénzügyi intézmény még az engedményezés elõtt felmondta, így a pénzügyi intézmény az engedményezés idõpontjával köteles elszámolni. Ezen felül a fogyasztó Társaságunktól is kérheti, hogy vele szemben a fennálló követeléssel számoljon el az engedményezés idõpontjától.


Amennyiben a szerzõdés 2009. július 26. napján vagy azt megelõzõen megszûnt, a fogyasztó kérésére az engedményezõ pénzügyi intézménynek ezen szerzõdés tekintetében el kell számolnia, amennyiben a fogyasztó igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett követelését egy elszámolásra nem köteles követeléskezelõ érvényesíti.Társaságunk a fogyasztó kérelme alapján értesítõ levélben nyújt tájékoztatást az elszámolásról.Az elszámolást Társaságunk az erre irányuló igény benyújtásától számított 30 napon belül köteles elvégezni.Az értesítõ levélben a Társaságunk az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

 • a fogyasztói kölcsönszerzõdésbõl eredõ követelés engedményezése esetén az elszámolás követeléskezeléssel összefüggõ eltérõ szabályai,
 • amennyiben a követeléskezelõ a fogyasztóval szemben fennálló, engedményezés útján megszerzett egyéb lejárt követelést érvényesít az elszámolás alapján fennálló fogyasztói követelésbe történõ beszámítás útján, úgy annak tényét, összegét és jogi alapját.

Elszámolás másolatára jogosultak köre


Az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (másolatra jogosult személy). A másolatra jogosult személy igényét Igény bejelentõ az elszámolás másolatának megküldéséhez" - elnevezésõ nyomtatvány kitöltésével is bejelentheti. Ha a másolatra jogosult személy jogosult az elszámolás vitatására és társaságunk nem készített elszámolást, az elszámolás vitatására jogosult a fogyasztóra irányadó szabályok szerint követelheti elszámolás készítését. Az a másolatra jogosult személy jogosult az elszámolás vitatására, aki az elszámoláson címzettként nem szerepelt, de a szerzõdésben hitelfelvevõként vagy lízingbevevõként (kötelezettként) szerzõdõ fél. Az elszámolást a másolatra jogosult személy vonatkozásában is abban az idõpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely idõpontban az az elszámoláson címzettként megjelölt számára kézbesítettnek tekintendõ. A nyomtatvány használata nem kötelezõ.


A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésõbb társaságunk "KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRÕL" címû tájékoztatásának internetes honlapján (www.dunacorprt.hu) / ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1074 Budapest, Dohány utca 14.) való közzétételét követõ 30 napon belül terjesztheti elõ.


Panasztétel

A fogyasztó panaszt nyújthat be, amennyiben a 2014. évi XL. törvényben (továbbiakban elszámolási tv.) és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint megküldött elszámolásban foglaltakat vitatja vagy a pénzügyi intézmény vele nem számolt el és álláspontja szerint vele szemben az elszámolási kötelezettség fennáll.


A panaszt az elszámolás kézbesítésétõl számított 30 napon belül lehet elõterjeszteni, míg akadályoztatás esetén az akadály megszûntétõl számított 30 napon belül azzal, hogy a panasz benyújtására nyitvaálló határidõt követõ 90 nap elteltével panasz benyújtásának nincs helye. Amennyiben a megadott határidõn belül a fogyasztó nem tesz panaszt, a jogszabály értelmében úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az elszámolásban foglaltakat, az elszámolást késõbb már nem vitathatja.


Társaságunk a beérkezett panaszt megkísérli azonnal kivizsgálni és orvosolni, és amennyiben ez nem lehetséges, akkor a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját és a jogorvoslati lehetõségre való kioktatást a panasz közlését követõ 60 napon belül megküldi a fogyasztónak.


Amennyiben a fogyasztó panasza elutasításra kerül, és ezzel az ügyfél nem ért egyet, a válasz kézbesítésétõl számított 30 napon belül, akadályoztatása esetén az akadály megszûnésétõl számított 30 napon, de legkésõbb 6 hónapon belül a Pénzügyi Békéltetõ Testület (továbbiakban: PBT) eljárását kezdeményezheti.


A PBT elõtt kezdeményezhetõ eljárás részleteirõl bõvebben az alábbi linkre kattintva tájékozódhat, a kezdeményezhetõ 3 eljárás típusa és az eljárás megindításához szükséges nyomtatványok.


 1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerzõdésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást/szerzõdésmódosulást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmezõ rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi intézmény által küldött elszámolást és módosított szerzõdést ellenõrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre az esetre a "151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában" c. nyomtatvány alkalmazandó.

 2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerzõdésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidõben nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi intézmény annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltetõ Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és kötelezze a pénzügyi intézményt arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezõnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, amellyel állításait alátámasztja. Erre az esetre a "152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában" c. nyomtatvány alkalmazandó.

 3. Ha a fogyasztó nem kapott elszámolást vagy a szerzõdésmódosulásról szóló tájékoztatót, az elszámolási / szerzõdésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményezhet eljárást, a "153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában" c. nyomtatvány benyújtásával. Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerzõdésmódosítási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melybõl megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerzõdés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerzõdésmódosítási kötelezettsége a pénzügyi intézménynek.

A PBT eljárást megszüntetõ vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság elõtti jogorvoslatnak van helye. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltetõ Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerõs döntést nem hoz.


A bíróság elõtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén mûködõ járásbíróságon - a Fõvárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - történik.
Budapest, 2015. június 10.
Dunacorp Faktorház Zrt.

Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles@dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB